רשימת נושאים:

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

אופן הדיווח - פירוט:

דוח שנתי מקוצר: החל מהדיווח בגין שנת 2014 (דיווח שישלח עד ל- 31/03/2015) יישלח אליך דוח שנתי מקוצר בפורמט חדש הכולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקופת הגמל. לכל חשבון בקופת גמל /קרן השתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.<למעבר להסברים>

דוח שנתי מפורט: בנוסף לדוח השנתי המקוצר, ימתין לך בחשבונך האישי שבאתר האינטרנט, גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותך בחברה.

במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

דוח רבעוני: דוחות רבעוניים לא ישלחו יותר בדואר ישראל , אלא יוצגו גם הם בחשבונך האישי באתר האינטרנט.

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.

 

כניסה לחשבון האישי המקוון:

בכדי שתוכל לצפות בנתוני חשבונך האישי, עומד לרשותך שירות מידע אישי בכתובת
https://www.fibi-online.co.il/web/masad

באתר ניתן לקבל מידע עדכני אודות החשבונות שלך בחברה, ניתן לבצע מעקב אחר התנועות והיתרות באופן שוטף וכמובן ניתן לראות את הדוחות השנתיים והרבעוניים (החל מהדוח השנתי לשנת 2014).

בכדי שתוכל להיכנס לחשבונך האישי המקוון ולצפות בדוחות וכן במידע הנוסף השוטף נדרש קוד משתמש וסיסמה.

לקבלת קוד משתמש וסיסמה אנו מזמינים אותך להיכנס לכל אחד מסניפי בנק מסד.

חובה להצטייד בתעודת זהות.

פרטים על סניפי בנק מסד ניתן לקבל בכתובת https://online.bankmassad.co.il/wps/portal/ בלשונית "סניפי הבנק".

לתשומת לב לקוחות בנק מסד:

אם הינך לקוח/ה של בנק מסד ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפייה בחשבון הבנק שלך, לא נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה לשירות מידע אישי.

קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך גם צפייה בחשבונך/חשבונותיך בחברה.


החל מיום 1 בינואר 2016 הוחלף תקנון הקופה בתקנון חדש, בהתאם לדרישות אגף שוק ההון.
בתקנון החדש הוכנסו כמה התאמות ושינויים ביחס לדוגמת התקנון התקני שפרסם אגף שוק ההון.
לתקנון החדש ולפירוט השינויים
לחץ כאן
 
נספח א' לתקנון החדש כולל את רשימת מסלולי ההשקעה שיפעלו בקופה החל מיום 1 בינואר 2016:
מסלול לבני 50 ומטה;
מסלול לבני 50 עד 60;
מסלול לבני 60 ומעלה.