העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

נוהל העברת זכויות שלא במזומן

לשנת 2018- רבעון 3 -       לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן

במהלך שנת 2017 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל.

במהלך שנת 2016 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל.

במהלך שנת 2015 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

במהלך שנת 2014 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

במהלך שנת 2013 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

במהלך שנת 2012 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן (מסלול כללי ומסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות).

במהלך שנת 2011 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שנת 2010 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.

במהלך שנת 2009 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן.