העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

נוהל העברת זכויות שלא במזומן

בשנים 2009 – עד 2018 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.